اخبار شرکت را برای مشتریانتان ارسال کنید

همیشه برند خود را جلوی چشم مشتریانتان قرار دهید  یکی از راههایی که بدون هزینه و یا با هزینه بسیار کم برند شما را دائماً جلوی چشم مشتریانتان قرار می دهد ارسال اطلاع رسانی و اخبار شرکت از طریق ایمیل بری آنهاست و بدون ایجاد مزاحمت باعث افزایش آگاهی کاربران از وضعیت کسب و...